Zakelijk advies

Leveringsvoorwaarden

blocks

ALGEMENE VOORWAARDEN van DIENSTVERLENING door EVR Beurs (versie 010805.002)

Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die EVR Beurs verricht ten behoeve van haar opdrachtgevers, uitgezonderd particulieren, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Gebondenheid
1. Iedere aanbieding en/of offerte tot dienstverlening door EVR Beurs is vrijblijvend, tenzij schriftelijke anders is bepaald. Een overeenkomst komt eerst tot stand, na schriftelijk aanvaarding door de opdrachtgever.
2. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever op ondergeschikte punten afwijkt van de door EVR Beurs gedane aanbieding en/of offerte tot dienstverlening, is EVR Beurs daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan, anders dan artikel 6:225 lid 2 BW bepaalt, niet overeenkomstig de afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EVR Beurs schriftelijk uitdrukkelijk anders aangeeft.
3. Het hiervoor in de artikelen 2.1 tot en met 2.2 bepaalde geldt tevens voor eventuele wijzigingen of aanvullingen van enige overeenkomst tussen EVR Beurs en haar opdrachtgever. Indien en voorzover wijzigingen of aanvullingen van een overeenkomst tot gevolg kunnen hebben, dat de uitvoering van of de beloning voor de overeenkomst wordt beïnvloed, dan zal EVR Beurs de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Artikel 3. Gegevens
De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle gegevens, waarvan EVR Beurs aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor EVR Beurs noodzakelijk zijn voor het verrichten van haar werkzaamheden, tijdig schriftelijk aan EVR Beurs worden verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat de door haar aan EVR Beurs verstrekte en te verstrekken gegevens juist en volledig zijn.

Artikel 4. Overeengekomen werkzaamheden
EVR Beurs zal nimmer verplicht zijn tot het verrichten van werkzaamheden die de door de opdrachtgever aanvaarde aanbieding en/of offerte tot dienstverlening dan wel de door EVR Beurs verzonden schriftelijke opdrachtbevestiging te buiten gaan.

Artikel 5. Klachten
Klachten over de wijze waarop EVR Beurs haar werkzaamheden verricht of heeft verricht alsmede overige klachten, dienen door de opdrachtgever terstond aan EVR Beurs te worden gemeld, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de feiten en omstandigheden die aanleiding geven tot die klacht. EVR Beurs zal niet gehouden zijn werkzaamheden, waarop een te laat gemelde klacht betrekking heeft, te herzien, aan te vullen, te verbeteren of over te doen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. EVR Beurs zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Niettemin zal EVR Beurs uitsluitend aansprakelijk kunnen worden gehouden indien en voor zover haar ter zake van een haar toe te rekenen schending van enige op haar als assurantietussenpersoon rustende zorgplicht een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
2. EVR Beurs zal niet aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van of verband houdende met enige door de opdrachtgever of door derden verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of adviezen, tenzij het voor EVR Beurs zonder nader onderzoek evident was, althans had behoren te zijn, dat de verstrekte gegevens niet juist of volledig waren.
3. Indien en voorzover EVR Beurs jegens een opdrachtgever aansprakelijk is voor schade die opdrachtgever lijdt, doordat hij geen recht heeft op uitkering onder een verzekeringsovereenkomst als gevolg van enig aan EVR Beurs toe te rekenen onrechtmatig handelen of nalaten dan wel als gevolg van een aan EVR Beurs toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van haar verbintenis jegens die opdrachtgever, is de aansprakelijkheid van EVR Beurs voor die schade – onverminderd de overige artikelen van deze algemene voorwaarden – te allen tijde beperkt (behoudens in geval opzet of grove schuld van haar leidinggevenden) tot het bedrag, dat de betrokken verzekeraar aan die opdrachtgever zou hebben uitgekeerd, indien het aan EVR Beurs toe te rekenen onrechtmatig handelen of nalaten dan wel de aan EVR Beurs toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van die verbintenis, zich niet zou hebben voorgedaan.
4. De opdrachtgever dient EVR Beurs te allen tijde onverwijld op de hoogte te stellen en te houden van alle ter zake doende feiten en omstandigheden, indien en zodra hij een geschil heeft met een verzekeraar over een door bemiddeling van EVR Beurs tot stand gekomen of gewijzigde verzekeringsovereenkomst dan wel over een verzekeringsovereenkomst die anderszins tot de portefeuille van EVR Beurs behoort (behoord heeft). Aansprakelijkstelling van EVR Beurs dient plaats te vinden op een zodanig moment dat aanspraken jegens de betrokken verzekeraar nog niet zijn verjaard of vervallen, op straffe van verval van ieder recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens EVR Beurs
5. Van het bepaalde in artikel 6.3 en 6.4 kan enkel bij schriftelijke overeenkomst met EVR Beurs worden afgeweken.
6. EVR Beurs is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van haar opdrachtgevers of van derden als gevolg van eventuele tekortkomingen in de uitoefening van haar werkzaamheden, hieronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De aansprakelijkheid van EVR Beurs voor enige aan haar toe te rekenen schade is beperkt tot het bedrag (behoudens in geval van opzet of grove schuld van haar leidinggevenden) dat krachtens de door EVR Beurs afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Informatie over de door EVR Beurs afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt op verzoek verstrekt.
8. Indien en voorzover geen uitkering plaatsvindt onder de door EVR Beurs afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, is de aansprakelijkheid van EVR Beurs voor enige aan haar toe te rekenen schade beperkt (behoudens in geval van opzet of grove schuld van haar leidinggevenden) tot een bedrag van vijf maal de door EVR Beurs ter zake van die werkzaamheden ontvangen geldelijke vergoeding, met een maximum van € 25.000,-.
9. Indien en voorzover geen uitkering plaatsvindt onder de door EVR Beurs afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en EVR Beurs ter zake van de werkzaamheden in het kader waarvan de schade zich voordoet geen geldelijke vergoeding heeft ontvangen, is de aansprakelijkheid van EVR Beurs voor enige aan haar toe te rekenen schade beperkt (behoudens in geval van opzet of grove schuld van haar leidinggevenden) tot een bedrag van € 10.000,-.
10. Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van een tekortkoming in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voorzover de leverancier van de computerprogrammatuur aansprakelijkheid jegens EVR Beurs heeft aanvaard en de schade aan haar heeft vergoed.

Artikel 7. Verjaring
Aanspraken jegens EVR Beurs vervallen na verloop van een jaar te rekenen vanaf de dag volgende op die waarop de benadeelde bekend is geworden met zowel de schade als de daarvoor aansprakelijke partij.

Artikel 8. Wijziging voorwaarden
EVR Beurs behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen van deze algemene voorwaarden binden partijen bij deze overeenkomst met ingang van de dag volgende op de dag van toezending van de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden.

Artikel 9. Beëindiging
Partijen kunnen met inachtneming van een redelijke termijn de overeenkomst te allen tijde opzeggen. EVR Beurs is te allen tijde bevoegd de werkzaamheden met inachtneming van een redelijke termijn te beëindigen. Opzeggingen dienen te allen tijde schriftelijk en aangetekend te geschieden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
Op de rechtsverhouding tussen EVR Beurs en haar opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.