Zakelijk advies

Advieswijzer

blocks

Inleiding
In deze advieswijzer geven wij de belangrijkste informatie over ons kantoor. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover altijd contact met ons opnemen.

Feitelijke gegevens van ons kantoor
In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor:

B2B-Risks BV
Postbus 80503
2508 GM Den Haag
T: 070-310 51 36
F: 070-345 31 89
e-mail: info@b2b-risks.com
internet : www.b2b-risks.com
Inschrijving SER register nr 1069878 A
Inschrijving Kamer van Koophandel Amsterdam nr 34228164
Aansluitnummer Klachteninstituut 20025997

Wie wij zijn
EVR Beurs is adviseur op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

Ons kantoor is opgericht in 2005, telt 3 medewerkers en is actief in Nederland.

Wat wij voor u kunnen doen

A. Wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van door u gewenste verzekeringen en financiële producten;
B. Wij controleren bij een verzekering de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;
C. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven over de door u via onze bemiddeling afgesloten financiële producten;
D. Mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

Welke verzekeraars betrekken wij in ons advies
Nederland telt meer dan 400 financiële instellingen. Op basis van onze vakkennis hebben wij hieruit een selectie gemaakt. Bij deze maatschappijen kijken wij welk product goed past bij uw specifieke wensen.

Adviesvrijheid
Voor u is het belangrijk te weten dat wij met geen enkele financiële instelling contractuele verplichting hebben om specifiek de producten van die instelling in ons advies te betrekken.

Hoe worden wij beloond?
Wij ontvangen van de financiële instelling waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.

Wat verwachten wij van u?

1. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
2. Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.
3. Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zonodig laten corrigeren.

Bereikbaarheid
Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen:

B2B-Risks BV
Javastraat 3
2585 AA Den Haag
T: 070-310 51 36
F: 070-345 31 89
e-mail: info@b2b-risks.com

Wij zijn op werkdagen geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 uur tot 18.00 uur en vrijdag tot 17.00 uur. Als niemand op ons kantoor aanwezig is, kunt u uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan de volgende werkdag teruggebeld.

Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons bereiken via telefoonnummer: +31 (6) 53 738 412 of +31 (6) 10 000 058.

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post, fax +31 (70) 345 31 89 of e-mail: info@b2b-risks.com

Onze kwaliteit
Ons kantoor is ingeschreven bij de SER onder nummer: 1069878 A. Registratie is een wettelijke verplichting. Het SER-register is te raadplegen op de website van de SER (www.ser.nl).

Ons kantoor is aangesloten bij:

1. NVA (Nederlandse vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners)
2. Erkenningsregeling RMIA (Registermakelaar in assurantiën)
3. Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB)

Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij een of meer organisaties die van haar leden een bepaalde kwaliteitsnorm eisen. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden.

Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid

Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

Klachten?
Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.

Alle klachten worden door de directie behandeld.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, tel. 070 – 3338999, fax 070 – 3338900, e-mail: info@klachteninstituut.nl; internet: www.klachteninstituut.nl.

U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden. Op onze dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing.